https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

http://h0vhzp.top-medis.com

http://bmyh1d.fideliles.com

http://nwbsim.ywetong.com

http://bg4wf5.jpjyoa.com

http://3icp91.kmjt01.com

http://yjqpyi.blvdsa.com

http://65qw4t.aotuwei.com

http://m4qt52.fygame.net

http://eyeukw.zinnheini.com

http://1js6cb.sicsworld.com

新华网 正文
立足产业优势 伊利“精准”公益有效助推扶贫攻坚
2018-10-20 16:25:35 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 新华网西昌9月6日电(沈美)9月5日,“伊利营养2020”精准扶贫项目战略升级仪式在四川凉山举行,据了解,此次活动中,伊利向凉山州美姑县中学(西昌校区)、洛古乡中心校、木尔乡中心校、美撒乡中心校、瓦吉小学等凉山州多所学校捐赠伊利学生奶共计456000盒。

 中国奶业协会副秘书长张智山表示,伊利作为第一家深入“三区三州”落实精准扶贫战略的乳制品企业,用实际行动履行了行业领军企业的责任与担当。

 聚焦特殊群体 伊利力推“精准”公益

 “三区三州”是扶贫难度较大的地区,它指的是西藏、新疆南疆四地州和四省藏区;甘肃的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州它们共同特点都是国家层面的深度贫困地区,这里经济发展水平低,孩子的教育环境和营养健康问题亟待解决。

 以四川凉山州美姑县中学(西昌校区)为例,这个异地办学的高中目前有420余人,学生和老师的教室以及宿舍全部都是租借在西昌一个中专学校。美姑县中学(西昌校区)副校长康金文介绍,由于距家较远,学校里的孩子都是寄宿,一个孩子一个月的生活费在400元到600元之间。虽然当地政府提供了一些补贴,但很多都须用于学校建设。虽然食堂平均收费标准并不高,但很多孩子家庭条件有限,为了省钱,还是舍不得吃一顿带肉的菜。

 “这次我们收到了伊利送来的牛奶,孩子看到了非常高兴,这对正在长身体的他们真的非常重要,这是社会对我们的关爱。我们学校会努力办学,让更多的孩子考上大学,感恩社会,回报家乡。”?美姑县中学(西昌校区)党支部书记兼校长郑健说。2018年,美姑县中学(西昌校区)共129人参加高考,有46人超过本科线,其中3人考上重点大学。

 作为中国最早深耕学生饮用奶领域的企业之一,伊利已经连续16年大力支持国家“学生饮用奶计划”。仅2017年一年,“伊利营养2020”便为中国近1/3省份送去了伊利学生奶480万盒,惠及超12万贫困地区学生,累计捐赠款项总计1200万元。2018年,该项目持续深化,全年总投入2100万元,覆盖全国25个省区、1.2万所学校。

 “伊利捐赠价值占奶业20强企业捐赠价值的19.5%,无论从捐赠的数量,覆盖的范围,惠及的学校数量均是行业的表率,彰显了伊利集团的责任感和奉献的人间大爱。”张智山说。

 与此同时,为有效提高贫困地区青少年营养健康意识,培养健康卫生习惯和认知能力,“伊利营养2020”还整合多方专家、学者资源切实参与行动,积极开展培训课程。

 除了关注贫困地区青少年的营养健康,伊利同时聚焦贫困地区的母亲和婴幼儿。9月4日,伊利集团执行总裁张剑秋走访昭觉县洒拉低坡乡和竹核乡,探望不幸被艾滋感染的母亲和孩子,了解当地村卫生室和母婴喂养情况。活动当天,伊利方面公布,未来三年,除了向凉山母婴阻断家庭0-1岁的孩子,免费提供价值645万元的3万罐金领冠婴幼儿配方奶粉之外,金领冠还将在凉山展开长期的立体帮扶,长期面向凉山医务人员以及妈妈群体开展公益讲座,提供科学育儿知识方面的援助,进一步提升凉山地区的科学喂养意识。

 据了解,“金领冠母爱计划”是“伊利营养2020”精准扶贫项目的重要内容之一,预计到2020年,该项目将惠及包括金阳、普格、越西等县在内的100多个乡卫生院和近700个村卫生室,将有两千多名医护人员、千名村医和近千名妈妈从中受益。

 结合产业优势?实现产业链共赢

 “厚度优于速度、行业繁荣胜于个体辉煌、社会价值大于商业财富”是伊利一直以来秉承的发展理念。在行业里,伊利通过推动产业链不断完善作为自身持续发展的动力。

 在产业链上游,为解决农牧民的养殖水平和牧场管理能力较弱的问题,早在2012年,伊利便开办“奶牛学校”,引入国内外先进技术,邀请百余位行业专家,为牧场业主讲解先进牧场管理经验,帮助牧场业主提升养殖理论知识、实操技能及经营能力。同时,伊利通过牧场合作伙伴发展学院,为广大牧场业主普及科学养牛知识并开展实践培训,提升牧场管理能力和经济效益,提高牛奶质量。

 截至2017 年,伊利支持牧场发展的举动带动了近4 万人从事奶牛养殖行业相关工作,有效解决了当地社会人员就业问题。同时,牧场的奶牛养殖每年带动260 多万亩青贮玉米的种植和销售,增加农户青贮玉米收益,提高了农民收入。

 众所周知,乳业供应链长,融资难、融资慢、融资贵成为很多养殖户和小企业的发展瓶颈。为了解决这个问题,伊利成立担保公司、保理公司、互联网小贷公司,搭建专门服务于上下游合作伙伴的融资平台,探索出一种以“核心企业承担实质性风险责任”为特色的产融结合模式,带动产业链伙伴稳步成长。截至2017年底,伊利已经为2700余户产业链上下游合作伙伴提供了金融扶持,累计融资金额近138亿元。

 在产业链中游,伊利不断完善质量管理体系,推进“质量领先3210 战略”,在业内率先提出打造“全产业链质量管理生态圈”,集结全产业之力为消费者“舌尖上的安全”保驾护航 。据了解,伊利采用“全生命周期环境管理”,坚持“绿色产业链”的发展方向 ,秉持“不创新,无未来”的理念,其研发总投入实现了22% 的增长,高科技、高附加值产品占比达到49%。

 以奶粉为例,伊利坚持16?年自主开展母乳研究,积极参与和支持中国母乳库建设工作,其自主研发的“含α-乳清蛋白和β-酪蛋白组合的婴儿配方奶粉及其制备方法”获得了中国发明专利,并成功应用在其奶粉系列产品中。2004年,伊利开始建设婴幼儿奶粉追溯体系,目前,已完成奶粉全过程追溯平台建设。

 在产业链下游,伊利力求满足消费者需求,通过在线参观、终端体验及工厂参观三个方面,运用微信平台、官网、电商导流、门店体验、优化工厂参观模块等形式,实现线上线下双层联动,使伊利品牌深入人心。

 与此同时,伊利整合500多万销售终端、10亿级消费者和大量合作伙伴提供的信息,利用大数据技术对消费者潜在需求进行分析,力求通过全产业链的协调发展为消费者提供更优质的产品和服务。

 2018年上半年,伊利实现营业总收入399.43亿元,较上年同期增长19.26%,净利润34.69亿元,营收净利润持续双增,稳居行业第一。业内人士认为,伊利持续践行公益、立足产业优势帮扶行业伙伴的举措,不仅为企业提供了“精准”公益的样本,也以实际行动助推了其“让世界共享健康”的梦想,更为乳业的持续发展积蓄了动能。

+1
【纠错】 责任编辑: 张欣烁
新闻评论
加载更多
戈壁水乡似江南
戈壁水乡似江南
教官今年18岁
教官今年18岁
日本北海道发生6.9级地震
日本北海道发生6.9级地震
秋日晚霞映古城
秋日晚霞映古城

?
010020010010000000000000011100001123390297
托普鲁克乡 周村 塔坑 米粉店 东新村
盐城 平窝乡 横渚塘路 竹巴龙乡 上白石镇
北京特色早点加盟 早餐馅饼加盟 清真早餐加盟 哪里有早点加盟 江苏早点加盟
包子早点加盟 早点连锁加盟店 早点面条加盟 动漫加盟 天津早点小吃培训加盟
新尚早餐加盟 早点快餐加盟 早餐店加盟 江苏早点加盟 早餐肠粉加盟
早餐加盟哪个好 哪家早点加盟好 四川特色早点加盟 上海早餐车加盟 春光早点工程加盟
技术支持:蜘蛛池 www.kelongchi.com