https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

http://ekuwr2.xjxgxd.com

http://m7yynd.sdgaccel.com

http://0jftoc.cnhuajiao.com

http://mhyxq7.gasmholic.com

http://i907bx.jyzpsh.com

http://bynddr.huahuotang.com

http://c6b4r4.urfatl.com

http://m7taxd.jisusj.com

http://vocfbn.npa911.com

http://k4pbuk.jxuypl.com

新华网 正文
挥别传统互联网时代 联想加速智能化
2018-10-19 08:39:27 来源: 北京日报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

????一路从传统互联网时代走来的联想,披着“IT巨头”和“全球最大PC厂商”的光环,在经历了低谷后的转型调整后,于最近的一期财报中交出了“营业额连续两个季度实现双位数增长”的答卷。昨日,联想又在其科技创新大会上发布了多款智能设备,进一步推进其从传统互联网向智能化的转型。

????“前段时间很多厂商都铆足了劲,宣称自己明年将率先推出5G手机。事实上,这个竞争到今天已经没有悬念了。”昨天,联想集团董事长兼CEO杨元庆展示了全球首款可升级至5G的手机Motorola Z3,以及能够作为5G接入热点的“联想5G通” 模块,前者于今年8月推出,后者也将在2019年年初推向市场。“未来‘联想5G通’作为可随身携带的5G口袋热点,能够让我们身边的所有设备随时变成联入5G网络的SIoT。”杨元庆称,届时联想将成为首批为移动用户提供5G体验的厂商。

????杨元庆称,联想未来将从两个方面发力:一是提供更加智能、能够无缝连接到云内容、云应用和云服务的智能物联设备;二是搭建SIoT智能物联生态平台,与更多的合作伙伴共同推动设备的智能化创新。

????作为重要技术支撑,5G未来的商业化将全面加速设备的智能化进程。杨元庆介绍,联想在5G领域很早就进行了布局,联想研究院拥有一支平均从业超过10年的团队专注5G技术,积极参与5G标准制定;在北京、上海和美国芝加哥、罗利,联想还拥有专门的产品化团队专门从事5G产品设计与开发。

????除了5G带来的新技术代际机遇,如何通过设备本身的智能化吸引足够多的用户,也是联想这样的硬件厂商能否在新技术时代下获得年轻用户青睐的关键。杨元庆对此表示,联想将不仅仅为用户提供个人电脑、平板电脑、手机、智能音箱、智能显示、AR/VR以及面向行业的商用IoT(物联网)设备,还将让更多没有联网的设备联上网,变身SIoT智能物联网终端。

????在本届创新科技大会上,联想发布了近20款智能家庭、智能办公两大智能物联场景终端产品,如联想智能扫地机器人、智能空气净化器等。其中,YOGA Book 2是全球最轻最薄的笔记本电脑,也是AI墨水双屏智能PC;YOGA C630则是全球首款搭载骁龙850的笔记本,可像手机一样保持实时在线。(记者 孙奇茹)

+1
【纠错】 责任编辑: 杨帆
新闻评论
加载更多
八月十八潮
八月十八潮
“寸锦寸金”——探访南京云锦
“寸锦寸金”——探访南京云锦
探访空客天津总装线
探访空客天津总装线
稻香映金秋
稻香映金秋

?
010020080870000000000000011121131374980191
格头村 前屯社区 和尚山 闸桥 骈山
成雅路口 省会南宁市 逢简锹龙厂 微山路延长线 宏盛家园
早餐培训加盟 双合成早餐加盟 加盟早点 早餐加盟好项目 江西早点加盟
汤包加盟 河北早餐加盟 品牌早点加盟 早餐配送加盟 早点加盟商
清真早餐加盟 早餐豆浆加盟 早餐包子店加盟 新尚早餐加盟 早点加盟店排行榜
亿家乐早餐加盟 口口香早点加盟 北京早点小吃培训加盟 加盟特色早点 放心早点加盟