https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

http://i9eyoa.suvichebq.com

http://p9xdq0.joytamil.com

http://i7kh4r.tanstmail.com

http://omxc1e.ycqyw.com

http://gd7soa.gdhuaxi.com

http://xvjvsz.glyphiqa.com

http://yvi3qc.ycqyw.com

http://xu5edq.rqhbtx.com

http://4whevi.fideliles.com

http://tqetqd.toteach.cn

新闻热线:0833-2445385 13981380111 广告热线:0833-2442059 QQ:360552222
西安航天动力所:张小平未履行脱秘义务
2018-10-20 08:57 来源:人民网

 原标题:西安航天动力研究所就张小平离职事件进行情况说明

 人民网北京9月27日电 西安航天动力研究所在其官方网站发布信息,对张小平离职事件作情况说明。全文如下:

 近日,西安航天动力研究所原副主任设计师张小平离职事件引发社会较大范围关注。为回应公众关切,西安航天动力研究所现将有关情况说明如下:

 一、张小平个人基本情况

 张小平1994年入职西安航天动力研究所,2011年8月取得研究员资格,2015年3月起担任低温推进剂发动机型号副主任设计师,从事液氧煤油高压补燃和液氧甲烷发动机系统设计,参与了多项低温发动机项目论证。

 二、张小平脱密期内离职情况

 2018年3月,张小平向西安航天动力研究所提出辞职申请。出于爱惜人才考虑,西安航天动力研究所与张小平进行了多次沟通和挽留,但其离职意向坚决,并在单位未批准的情况下自行离所。

 由于张小平为国家重要涉密人员,根据保密法和单位相关规定,离职前必须在所内非密岗位进行脱密,脱密期为2年。为此,2018年4月,西安航天动力研究所与张小平进行谈话,向其解读离职流程及脱密期管理规定,告知其须遵守国家保密规定,回单位履行脱密义务。但张小平仍然自行离所,对保守国家秘密和单位技术秘密带来了较大隐患。

 三、《张小平参与我所型号研制情况》材料相关说明

 鉴于以上情况,西安航天动力研究所向西安市劳动争议仲裁委员会提起仲裁申请,要求张小平继续履行聘用合同,按脱密期管理规定回所脱密。

 2018-10-20,根据律师意见,西安航天动力研究所承办人向仲裁庭提交了《张小平参与我所型号研制情况》材料。承办人因急于达到让其回所脱密的目的,在材料中措辞失当,夸大了张小平在所参与研制项目中的地位和作用。该材料经张小平个人朋友圈发布后,扩散到网络上,引起了较高的关注度和一些误解、误读,产生了不良影响。今后,我们将加强内部管理,在工作中更加严格、严谨,避免此类事件再次发生。

 感谢大家对我们的关注和支持!

2018-10-20

(责任编辑: 徐燕妮)

东安路 君硕围 大润发超市 铁路坝 建设街道
云鸿中路 龙街苗族彝族乡 岜暮乡 前溪桥 高星村
早餐配送加盟 早点来早餐加盟 早点加盟店有哪些l 早点加盟项目 移动早餐加盟
酒店加盟 早点加盟网 春光早餐工程加盟 早餐肠粉加盟 营养早点加盟
早餐加盟网 网吧加盟 北京早餐车加盟 油条早餐加盟 早餐豆浆加盟
上海早点加盟店 雄州早餐加盟电话 卖早餐加盟 凡夫子早餐加盟 早餐店 加盟