https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

http://w3fxoh.phlfux.com

http://zhfnvo.52d7j.com

http://irtc10.hbstbp.com

http://n1rwtw.kidsphp.com

http://5moqsq.kvpdesign.com

http://5j0an1.ntdjgm.com

http://k5xzn0.tatytrade.com

http://husft0.nikandgo.com

http://oc0gtg.lotustlv.com

http://fi1xkd.phlfux.com

1到第

比亚迪强行变道秒变碰碰车 后车行车记录仪拍下全程

置顶

人气:15268 回复:17

  9月25日,晚6点半左右,福州北路与延吉路路口发生一起交通事故,事故起因就是由于其中一辆私家车强行变道所导致,后车行车记录仪拍下了全过程。那么,对于这起事故,对此,大家怎么看?

  1538164997

  1538164997

  1538164997

  1538164997

    1538164997

  1538164997

  

打赏TA共获得: 金币:0
还没人打赏
分享给好友
2018-10-20 08:10:09 来自青青岛社区 法律声明 回复 | 引用 | 编辑 | 举报

开车暴露了素质

2018-10-20 08:36:02 来自 青岛新闻客户端 青岛新闻客户端
回复:

长记性了.

2018-10-20 08:57:20 来自青青岛社区
回复:

开车不熟悉路线还是打开导航吧,些二半吊子不熟悉路还不开导航,到路口临时瞎变道

2018-10-20 09:27:09 来自青青岛社区
回复:【太后特辑】

{2046}

2018-10-20 10:06:11 来自青青岛社区
回复:

比亚迪-BYD-XXXX....

2018-10-20 10:37:54 来自青青岛社区
回复:

这个小BYD还挺能钻算滴来{2049}

2018-10-20 10:38:51 来自青青岛社区

青岛村在大阔步前进,不认路这样的货会越来越多,青岛交警只会贴条别的受限文化水平干不了其他的

2018-10-20 10:39:53 来自青青岛社区
回复:

{2048}

2018-10-20 10:55:09 来自青青岛社区
回复:

B养D!{2049}

2018-10-20 10:58:23 来自青青岛社区
回复:

只要自己不违规,只要自己时间来得及,那就不用让了,撞了也是对方全责,

开个破车乱变道,这种人就需要治治.

2018-10-20 11:27:44 来自青青岛社区
回复:

所有灯都亮一遍了,也木变个7..{2049}眼看到实线了,是时候展现真正的技术了!

2018-10-20 11:58:54 来自青青岛社区
回复:

以下是引用nate_river的帖子:

只要自己不违规,只要自己时间来得及,那就不用让了,撞了也是对方全责,
开个破车乱变道,这种人就需要治治.

即使对方全责保险也只是赔偿车的损失,
而你修车费时费力就自理了,
就是因为法律不完善,
这种货色才越来越多。

2018-10-20 17:53:03 来自青青岛社区

{2045}

2018-10-20 18:28:39 来自青青岛社区
回复:

很多很多很多,说什么好呢?

2018-10-20 19:21:24 来自青青岛社区
回复:

{110}

2018-10-20 01:56:10 来自青青岛社区
回复:

以下是引用卞纪特蝶21的帖子:

以下是引用nate_river的帖子:
即使对方全责保险也只是赔偿车的损失,
而你修车费时费力就自理了,
就是因为法律不完善,
这种货色才越来越多。如果因为对方的全责导致了自己的车辆受损,除了要赔偿修车钱,
同时也可以申请赔偿因为修车期间无法用车而导致的其他费用,例如打车费,或者租车费,
当然,这个就需要消耗时间去处理了,还是我说的,要是时间充裕,可以慢慢玩,
法律也不是不完善,只是很消耗时间。

2018-10-20 11:29:03 来自青青岛社区

{2045}

2018-10-20 16:15:04 来自青青岛社区
回复此贴
用户名: 密 码: (已经输入0字节) *
 
请绑定实名后进行跟帖
 
打赏

金币:

评语:

可选评语:
  • 祝福……
  • 我和我的小伙伴都惊呆了!
  • 不作死就不会死

顶部 客户端
青岛新闻客户端
×

用其他账号登录:

上海嘉定区南翔镇 元台子满族乡 三营门 封窦乡 移动公司
马湾镇 八一总场 衢县公安局 代家乡 塘格木农场
早点工程加盟 全国招商加盟 特色早点加盟店排行榜 安徽早餐加盟 油条早餐加盟
江苏早点加盟 早点加盟连锁 广式早点加盟 清真早餐加盟 早点夜宵加盟
雄州早餐加盟 众望早餐加盟 卖早餐加盟 安徽早点加盟 快餐早餐加盟
连锁早餐加盟 早点加盟商 北京早点车加盟 早点加盟商 早餐饮品加盟