https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

http://cfn1rp.taskuler.com

http://skrlyb.glyphiqa.com

http://mpxcfh.appsti.com

http://gthw6u.buzzfiol.com

http://atgw1v.itfigs.com

http://v1nucf.jpjyoa.com

http://memucf.fygame.net

http://ptv1v4.xturbate.com

http://ztaa65.blvdsa.com

http://0nu503.bhxwjy.com

当前位置:经济频道首页 > 经济要闻 > 正文

华兴资本乘新经济“东风”赴港上市,超七成收入用来发工资

2018-10-20 09:10:11    第一财经  参与评论()人

2018年的港股虽然下跌幅度不少,不过这并没有打击IPO市场的热情。

人均年薪过百万元的华兴资本,也让公众对股权投资行业的收入水平,有了更多的了解。助力多家新经济企业完成上市、并购、重组等投资银行项目,专注于新经济企业投行业务的华兴资本,为其员工带来了丰厚的回报,让国内同行业的券商“羡慕嫉妒恨”。

随着港交所上市新规的发布,允许同股不同权的公司上市,小米集团(01810.HK)、美团点评(03690.HK)、猫眼娱乐等互联网企业纷纷赴港上市,作为新经济企业资本运作主角的华兴资本,也在这一波热潮当中按奈不住上市的冲动,计划在9月27日登陆港股市场。

超七成的收入用来发工资

9月20日,美团点评成功在港交所挂牌,华兴国际业务总裁林家昌表示:“华兴资本此次担任美团点评香港首次公开发行项目的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。”

华兴资本2015年、2016年、2017年、2017年第一季、2018年第一季期内利润分别为2959万美元、2856万美元、-1351万美元、-245万美元、-6582万美元。2017年调整后收入为2.12亿美元,盈利5810.3万美元。

尽管去年亏损,但丝毫不影响华兴资本雇员们的报酬。投资银行业务的极高薪酬,早已经不是什么行业秘密,不过华兴资本人均过百万的年薪,还是让当前国内面临着裁员降薪的同行业人们“流口水”。

招股书称,截至2018-10-20,华兴资本有584名雇员,包括超过71%的顾问及投资专家。截至同日,雇员平均年龄为32岁,且约57%的雇员拥有硕士或以上学位。截至2015年、2016年、2017年,华兴资本的薪酬和福利开支,分别为4360万美元、6470万美元和1.014亿美元,分别占期间总收入的36.3%、48.5%和72.7%。

相关报道:

   

  相关新闻

  北寨乡 隆林 盘道窑 碧水庄园 前苏庄
  八纬路 马家庄乡 挨黑打 麦寮乡 朱家岗村
  早点加盟品牌 早点小吃加盟排行榜 早点豆浆加盟 健康早点加盟 酒店加盟
  早点加盟店10大品牌 早点连锁加盟店 清真早餐加盟 五芳斋早餐加盟 绝味加盟
  北京早点 清真早餐加盟 早餐项目加盟 卖早点加盟 山东早餐加盟
  早点包子加盟 加盟特色早点 早点加盟网 早餐餐饮加盟 亿家乐早餐加盟