https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

http://sadrux.sicsworld.com

http://mpnldl.czoao.cn

http://i8a5vd.yj628.com

http://bjwpt0.synhorn.com

http://vt65a1.typaint.com

http://z5mtw4.jlfcjc.com

http://2tv4ya.whylg.com

http://relzsj.jisusj.com

http://wa55u1.jljgjx.cn

http://husm1p.hubmao.com

首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

教育部连发“三道禁令” 补课市场真能变冷吗?

2018-10-20 09:41 来源:新民晚报 参与互动 
1.76小极品传奇 此次电影节由中国文联、中国电影家协会与印中电影友好协会联合举办,共有《捉妖记》《狼图腾》《一代宗师》《滚蛋吧!肿瘤君》《大唐玄奘》5部电影参展,向印度观众展示了中国电影的成就。

  史上最严!教育部连发“三道禁令” 补课市场真能变冷吗?

  “培训机构真的会被收骨头吗?”直到中秋节前两天,教育部还在抓紧出台措施,试图为愈演愈烈的校外机构培训降温。至此,教育部今年里已连发了“三道禁令”,且一道比一道堪称“史上最严”。那么,针对中小学生的补课培训市场,会逐渐走向衰落进而乏人问津吗?

  打“组合拳”务求必胜

  今年3月,教育部印发《关于加快推进校外培训机构专项治理工作的通知》,要求坚决纠正校外培训机构开展学科类培训(主要指语文、数学等)出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。9月中旬,教育部办公厅印发《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》,提出要严格掌握教师资格条件,未能取得教师资格的,培训机构不得继续聘用其从事学科类培训工作。几天后,教育部再发《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法(试行)》,要求迅速改变各类竞赛造成的中小学生课外负担过重、严重影响学校正常教育教学秩序等问题。

  仅半年时间,教育部连续针对校外培训机构的乱象打出“组合拳”,甚至在文件中出现了校外培训机构治理工作“是一场刻不容缓、务求必胜的攻坚战”“确保不折不扣按时完成专项治理整改任务”等强硬表述。

  “禁赛”或是把双刃剑

  教育部连出的“三道禁令”是否真的切中培训机构的要害呢?对机构又会起到怎样的威慑作用呢?上海新纪元双语学校校长李海林说,以“禁赛令”为例,不是靠简单地发一个文件、下一道禁令就能指望“攻坚必胜”的。“出台竞赛管理办法,很可能也会是把‘双刃剑’。一方面,参加竞赛有利于激发学生的特长发展,而且竞赛的手段还是其他活动所无法替代的;另一方面,现在的不少竞赛的确弊大于利,商业味过浓,有的就是为营利而举办的,过多过滥的竞赛也会冲击学校正常的教育教学秩序。”他说,竞赛破坏了教育生态,但要真正净化竞赛环境,不能仅规范竞赛的主办方,基层学校首先要自律。如果各类竞赛不能与学校的招生挂钩,学校不再把竞赛的成绩视作入学的敲门砖,可以说八成以上的竞赛就自动会偃旗息鼓。

  “无证从教”或难杜绝

  “此次教育部规定,培训机构应将教师的姓名、照片、任教班次及教师资格证号在其网站及培训场所显著位置予以公示,未取得相应教师资格的学科类教师应于2018年下半年报名参加教师资格考试。这就意味着从明年起没有教师资格证的人,将退出机构的教学岗位。此举或将促使机构重新洗牌和整合。”上海君学教育副总裁周俊说,现在的问题是,即便是一些品牌比较响的大机构,他们持资格证的教师也只占四成左右,一些小机构里有教师资格证的还不足一成。教育部的规定得很明确,那么,即便让现在机构里的教师都去考证,谁能保证都能通过?一般来说,每次能有20%的通过率就很不错了。“这肯定是个好政策,可以迫使机构提高教师质量,杜绝‘无证从教’。但从机构目前的师资配置来看,在今年底前又几乎是不可能达到这个目标的。”他说。

  新民晚报首席记者 王蔚

【编辑:刘欢】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2018 chinanews.com. All Rights Reserved

冠城镇 牦牛坪乡 东周各庄村 小觉镇 临河村村委会
坳仔镇 盘山县 长治县 上海浦东新区高行镇 樊学乡
早餐项目加盟 四川早点加盟 豆浆早餐加盟 清美早餐加盟 早餐加盟项目
早点加盟连锁 粗粮早餐加盟 上海早餐车加盟 雄州早餐加盟电话 早点加盟店排行榜
湖北早餐加盟 早点加盟店有哪些l 早餐饮品加盟 早餐培训加盟 中式早餐加盟
油条早餐加盟 早点餐饮加盟 早餐店加盟哪家好 早点来加盟店 饮料店加盟