https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

http://nluyyf.ynieb.com

http://wknxuv.auctocon.com

http://wr4bwj.lodifarm.com

http://cy4lj4.typaint.com

http://7vhrnv.daleselves.com

http://vufebl.raczpain.com

http://gxju1z.289ad.com

http://zwkh9l.hankoimpex.com

http://7rbfcn.qianlle.com

http://4c05ix.thuannhien.com

注册

京津冀今冬大气治理方案发布 工业企业差别化错峰生产

奇迹mu装备镶嵌 我们和大家一样,期待强国博客更好更快发展,但这需要我们真诚的沟通。


来源:新京报

原标题:生态环境部公布今年采暖季大气污染治理方案,京津冀及周边高排放企业取消统一限停产比例京津冀今冬大气治理方案发布京津冀及周边高排放企业取消统一限停产比例;取暖气源未落实,原取暖设施不拆今年秋冬季,

原标题:生态环境部公布今年采暖季大气污染治理方案,京津冀及周边高排放企业取消统一限停产比例

京津冀今冬大气治理方案发布

京津冀及周边高排放企业取消统一限停产比例;取暖气源未落实,原取暖设施不拆

今年2月,中国铁物大厦项目工地配备网眼更细密的防尘网,有助更好控制扬尘污染。 资料图片/新京报记者吴江摄

今年秋冬季,针对高排放行业,京津冀及周边地区将取消统一的限停产比例,由各地根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果,适当缩短或延长错峰生产时间。另外,今年采暖季上述地区在气源电源未落实情况下,原有取暖设施不予拆除。

PM2.5平均浓度、重污染天数均下降3%

昨日,生态环境部官网发布《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(以下简称《行动方案》)。这也是继去年首次针对秋冬季制定大气治理行动方案后,我国第二次对京津冀及周边地区秋冬季制定大气治理攻坚方案。

《行动方案》提出,2018-10-20至2018-10-20,京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降3%左右,重度及以上污染天数同比减少3%左右。实施范围为京津冀及周边地区,也就是大家简称的“2+26”城市。

值得关注的是,“2+26”城市均设立了各自的改善目标,其中重污染减少目标具体到天数。例如,石家庄、保定重污染天数需同比减少2天,唐山需减少1天。北京、天津、廊坊三市均未设立PM2.5浓度下降比例和重污染减少天数的具体目标,而是“持续改善”。其余也有部分城市在重污染减少天数中未确定明确目标,如太原、济南、滨州等也为“持续改善”。

《行动计划》设置的主要任务,涉及优化调整产业、能源、运输、用地结构;实施柴油货车、工业炉窑、挥发性有机物综合治理专项行动;有效应对重污染天气;实施工业企业错峰生产与运输等内容。在严控“两高”行业产能方面,将加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度,列入去产能的钢铁企业需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。其中,2018年河北省钢铁产能压减退出1000万吨以上、山西省压减退出225万吨、山东省压减退出355万吨。

为何要制定专门的秋冬季攻坚行动方案?生态环境部相关负责人此前表示,这是针对秋冬季京津冀及周边地区雾霾频发的情况。过去四年多来,相关地区PM2.5浓度下降有限,重污染天数也基本保持不变。制定秋冬季方案,最关键的是解决秋冬季污染的问题,这不仅有助于改善空气质量,也是供给侧改革和企业转型升级的攻坚战。

9月底前各市完成PM2.5源解析更新

此次《行动方案》明确,2018年12月底前,京津冀及周边地区省级预报中心基本实现以城市为单位的7天预报能力。记者发现,此前京津冀不少城市已具备3天精细化预报、7天潜势预报能力。而今年秋冬季方案首次对预报能力提出明确要求。

针对重污染天气应急联动,《行动方案》要求统一区域应急预警标准,将区域应急联动措施纳入各城市应急预案。建立快速应急联动响应机制,确保启动区域应急联动时,各相关城市迅速响应、有效应对。

在污染源解析方面,《行动方案》要求,2018年9月底前,各城市要完成PM2.5源解析更新工作。源解析即污染来源分析,这也意味着,京津冀及周边地区将更为精准的治理大气污染。

另外,今年秋冬季将强化中央生态环保督察和大气专项督察。大气污染防治重点任务落实不力、环境问题突出,且环境空气质量改善不明显甚至恶化的地区,将作为中央生态环境保护督察重点。结合中央生态环境保护督察“回头看”工作,重点督察地方党委和政府及有关部门大气污染综合治理不作为、慢作为,甚至失职失责等问题;对问题严重的地区视情开展点穴式、机动式专项督察。

措施1

取消钢铁等企业统一限停产比例

跟去年不同的是,今年秋冬季的《行动方案》中,针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业,取消了统一的限停产比例,转为由各地根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果,适当缩短或延长错峰生产时间。

记者发现,去年的秋冬季攻坚行动方案针对钢铁、焦化、铸造、建材等行业,规定了具体限停产比例。例如,石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%;采暖季电解铝厂限产30%以上;氧化铝企业限产30%等。

今年的《行动方案》则要求,各地因地制宜推进工业企业错峰生产,实行差别化错峰生产,严禁采取“一刀切”方式。

另外,各省要制定重点行业差异化错峰生产绩效评价指导意见。各城市要结合本地产业结构和企业污染排放绩效情况,制定错峰生产实施方案,细化落实到企业具体生产线、工序和设备,并明确具体的安全生产措施。

措施2

各地散煤替代户指标据实制定

今年秋冬采暖季,京津冀周边地区在气源电源未落实情况下,原有取暖设施不予拆除。《行动方案》要求,各地要坚持从实际出发,统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖。

去年秋冬季,京津冀及周边一些地区因“气荒”等问题影响群众取暖。今年的《行动方案》明确要求,要坚持因地制宜,合理确定改造技术路线,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热。

另外,坚持以气定改、以电定改,各地在优先保障2017年已经开工的居民“煤改气”“煤改电”项目用气用电基础上,根据年度和采暖期新增气量以及实际供电能力合理确定居民“煤改气”“煤改电”户数;坚持先立后破,对以气代煤、以电代煤等替代方式,在气源电源未落实情况下,原有取暖设施不予拆除。

记者发现,跟去年方案不同的是,今年散煤替代户采取的是“以下往上”的方式。即,各地完成散煤替代户数由各地根据实际情况上报而制定完成。

措施3

加快电力等企业铁路专用线建设

运输结构的优化,也关系到大气污染的治理成效。在运输结构方面,此次《行动方案》明确,在重型货运车污染严重的前提下,要大幅提升铁路货运量。

《行动方案》提出,各省(市)要制定运输结构调整三年行动方案,提出大宗货物、集装箱及中长距离货物运输公转铁、铁水联运、绿色货运枢纽建设实施计划,明确运输结构调整目标。

同时,充分发挥已有铁路专用线运输能力,增加铁路大宗货物中长距离运输量。加大铁路与港口连接线、工矿企业铁路专用线建设投入,加快钢铁、电解铝、电力、焦化等重点企业铁路专用线建设。新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目,应尽量采用铁路、水路或管道等绿色运输方式。

另外,今年“十一”起,城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政车辆等基本采用新能源或清洁能源汽车。港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。北京、天津、石家庄、太原、济南、郑州市制定2020年底前建成区公交车全部更换为新能源汽车实施方案。

[责任编辑:司思]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

热点关注

凤凰新闻 天天有料
分享到:
金州 八家河 深谷湖 高新技术开发区 亚太村
鲤鱼埔 盂县果树试验场 龙廷侯村 阿尔金山 普惠寺社区
早餐早点店加盟 早点工程加盟 早餐类加盟 连锁早餐加盟 流动早餐加盟
特色早点加盟店 早餐加盟什么好 早点加盟网 早餐店加盟 早点工程加盟
流动早餐加盟 早点小吃店加盟 早餐加盟连锁 早餐饮品加盟 早餐包子店加盟
养生早餐加盟 特许加盟 早餐餐饮加盟 早餐培训加盟 北京早点摊加盟