https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

http://bxoya0.xghuodai.com

http://clbnoh.songtancun.com

http://dune3z.cdlinghang.com

http://8koh7l.ganghuagas.com

http://xy87m0.hankoimpex.com

http://r7p4ij.lodifarm.com

http://defg0g.cliczic.com

http://bucgzq.ycqyw.com

http://abcdef.sdgtcs.com

http://z7l20b.hzltjz.com

count
参考消息

将军故里 魅力新河

2018-10-20 17:06:00 来源:参考消息网 责任编辑:
新开奇迹 新城控股高级副总裁欧阳捷22日在中国房地产百强企业家峰会上向记者表示,他预计今年M2增速可能回落,在新格局下房企融资的新门槛必然提高且向优势企业倾斜。

新河县位于河北省南部,县域面积366平方公里,总人口18万,辖2镇4乡1个省级经济开发区,169个行政村。2012年被列为国家级扶贫开发重点县。近年来,新河县坚持决战脱贫、决胜小康“两步并作一步走”,各项事业持续健康发展,2016年全省小康指数前移11个位次,2017年主要经济指标均保持两位数增长,后发赶超、跨越崛起态势基本形成。

历史底蕴深厚

新河县古称堂阳,自西汉初年置县至今有2100多年历史。新河县历史名人众多,古有燕之处士田光、东汉东光侯耿纯、明代诗人宋登春等;今有红军名将董振堂、史志学界泰斗傅振伦、开国大印制作者张樾丞等。域内现存元丞相脱脱墓、慈明寺等历史古迹,2005年被定为全国千年古县。

图:董振堂铜像

点击图片进入下一页

区位交通优越

新河县属于京津冀协同发展战略节点城市,位于省会石家庄市1小时、雄安新区2小时、环京津3小时、中原经济区3小时经济圈内。县内交通四通八达,距石家庄、邢台、衡水、德州高铁站和石家庄机场1小时车程内、济南高铁站和机场2小时车程内。

图:新河县-位置图

点击图片进入下一页

产业配套完善

新河县坚持“工业立县、项目强县、开放兴县”战略,一切围绕项目干、全县上下抓招商,引进建设了一批重大项目和新业态公司,改造提升了一批骨干企业,目前全县民营企业达788家,规模以上企业45家,年上缴税金超千万元企业达5家,生物科技、眼镜盒、汽车配件、桩机制造、线缆等特色产业初步形成。

开发区前景广阔

新河经济开发区于2012年被河北省政府批准为省级经济开发区,规划面积25平方公里,建成面积14平方公里,累计投资34亿元。开发区基础和环保设施建设完善,搭建了“五横十纵”的路网框架。2016年,开发区被原环保部列为首批产业园区规划环评清单式管理试点单位,现已初步形成了以装备制造、生物科技、管业建材、健康食品、现代物流、新能源科技、新业态经济等七个产业为主的“一区七园”发展格局。

资源要素丰富

电力资源丰富。全县拥有1000千伏特高压变电站1座,220千伏变电站1座,110千伏变电站3座,35千伏变电站7座。

水资源丰富。全县浅层淡水面积21.6平方公里,滏阳河、滏阳新河、滏东排河、西沙河等横贯全境,南水北调每年分配给新河县水量367万立方,新发现蕴藏丰富的优质饮用天然苏打水,符合矿泉水水质标准(GB/T13727-92)。

天然气丰富。全县拥有中裕燃气和绿源燃气两家燃气公司,输送量均达到100万方/日,天然气管道实现县域全覆盖。

地热资源丰富。全县地热资源10余平方公里,深度在1100米-1500米左右,水温在50℃-75℃之间,可广泛用于发电、供暖、洗浴等。

物产资源丰富。全县耕地面积38万亩,农作物以小麦、玉米、棉花为主,农副产品有灵芝、香菇、红枣、葡萄、皇冠梨、哈密瓜等,是全国万亩红枣基地县。

政策资源丰富。新河县享受国家证监会扶持贫困地区企业主板上市的相关政策,目前正围绕高质量发展研究制定相关政策,对企业在贷款贴息、技术研发、人才引进、总部经济等方面予以扶持。

图:北湾湿地

点击图片进入下一页

营商环境优良

新河县严格执行破坏环境行为“零容忍”制度,实行首问负责、一次告知制、限时办结、超时默认等制度,并创造性实行并联审批、两个代办和责任追究制度。同时成立招商引资项目建设领导小组,实行县级领导分包、一线办公、限时督办、观摩评比等服务制度,着力打造投资洼地、服务高地,为前来新河投资置业的投资客商、项目业主打造“亲”“清”的营商环境。

社会事业发展迅速

全县城区建成面积12平方公里,城镇化率41%。建设住宅小区33个,各类公园15个;建有污水处理厂2座、垃圾处理站1个;现有中小学校22所;县医院、中医院、妇幼保健站等医疗单位5家,乡镇卫生院、村卫生室全部达到标准化,2013年被列入全国十个基本医疗卫生关键技术研究示范县之一。

南冯村村民正在该村产业园内劳作

点击图片进入下一页

贾村村民利用金融扶贫贷款扩大生日蜡烛生产规模

点击图片进入下一页

新河瑞田塑业公司流水线

点击图片进入下一页

河北超威电源有限公司生产车间

点击图片进入下一页

凡注明“来源:参考消息网”的所有作品,未经本网授权,不得转载、摘编或以其他方式使用。

精品推荐

排行榜

  1. 1大动作!中兴被禁后,“中国芯”迎来重大突破
  2. 2外媒称美国“惩罚”中兴殃及自身 美企蒙受巨
  3. 3出海记|中国已控制电池关键组件市场 日企被
  4. 4军情锐评:中东“狼烟”四起 这个国家却坐稳
  5. 5外媒关注中美经贸谈判获进展:中方拒绝美不合
  6. 6俄媒:S-400将助中国“彻底限制”对手区域内
  7. 7中国核电高铁技术走向全球 日媒:昔日“徒弟
  8. 8美媒:中美贸易争端恶果开始显现 美多个行业
  9. 9“洋垃圾”禁令越收越紧 日媒:中国环保对策
  10. 10出海记|苹果真的没落了!调查显示:华为比苹
玉泉岭 达明路 谢岗镇 康乐乡 白什乡
三十里铺镇 福大北门 五里坡村 桦林园 行宫
黑龙江早餐加盟 早餐粥加盟 五芳斋早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 大华早点怎么加盟
东北早餐加盟 大福来早点加盟 天津早点小吃培训加盟 品牌早点加盟 早餐粥车
加盟包子 春光早餐工程加盟 早餐 加盟 加盟早点 北京早点小吃加盟店
书店加盟 早餐配送加盟 江西早点加盟 广式早餐加盟 早餐加盟哪个好