https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

http://2h4y3u.hubmao.com

http://2aa7r3.hblipin.com

http://cudhi9.suvichebq.com

http://a7in9t.sdgaccel.com

http://omxwv4.fsl-wa.com

http://9aqh9m.zs-hengye.com

http://3h5l2t.ouyism.com

http://3xfebn.itfigs.com

http://vsigcp.dsstrc.com

http://0d7deo.raczpain.com

注册

扫黑除恶专项斗争中贡献突出 广东10名民警立功获奖

1.76合击 第一,阐明历史唯物主义所实现的思维方式变革是呈现其本真精神的方法论前提。


来源:凤凰网广东综合

9月27日,省公安厅举办简朴、庄重的战时表彰授奖仪式,对全省公安机关在扫黑除恶专项斗争工作中作出突出贡献的立功集体和个人予以战时表彰。

9月27日,省公安厅举办简朴、庄重的战时表彰授奖仪式,对全省公安机关在扫黑除恶专项斗争工作中作出突出贡献的立功集体和个人予以战时表彰。副省长、省公安厅党委书记、厅长李春生出席并讲话。他强调,要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展,保持对黑恶势力严打高压态势,进一步擦亮广东扫黑除恶专项斗争品牌,为迎接改革开放40周年营造平安祥和的社会环境,为把广东建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好地区之一作出新的更大贡献。

李春生指出,党中央开展扫黑除恶专项斗争决策英明果断、深得民心,必须坚定不移地深入推进。全省公安机关要进一步统一思想、提升政治站位,着力增强贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的思想自觉和行动自觉,始终把专项斗争作为重大政治任务,摆上突出位置,确保组织领导到位、推进落实到位,努力在“扛起沉甸甸的政治责任”上实现新作为。

李春生强调,要牢牢把握我省黑恶势力犯罪的新动向,紧紧围绕“三个聚焦”(聚焦农村地区黑恶势力犯罪,聚焦涉“黄赌毒”和走私黑恶势力犯罪,聚焦涉港澳台跨境黑恶势力犯罪)重点发力,推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展,不断扩大打击战果、巩固治理成效。

李春生要求,各地各部门要以中央督导组指出的问题为抓手,对督导反馈的意见不回避、不遮掩,做到立行立改、集中攻坚,切实把配合督导的过程变成发现问题、寻找差距的过程和破解瓶颈、推动工作的过程。同时,要继续通过举报奖励、完善保护措施广泛发动群众积极投身扫黑除恶专项斗争,让黑恶势力陷入人民战争的汪洋大海。

据了解,在本次战时表彰中,全省公安机关共有10个单位荣立集体二等功,10名民警荣立个人二等功。今年以来,全省公安机关在扫黑除恶专项斗争工作中主动担当、积极作为,涌现出一批先进代表,已有72个集体、462名民警受到表彰奖励。

通讯员:粤公宣

[责任编辑:陈廷仁]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

热点推荐

专题推介

凤凰新闻 天天有料
分享到:
枧底镇 晋源区 麟游县 桥头街乡 大羊宜宾胡同
太平桥镇 高墩头 魏新萍 横径 香河公安局
新尚早餐加盟 湖北早点加盟 北京早点小吃加盟店 亿家乐早餐加盟 快餐早餐加盟
早餐加盟费用 早点加盟店10大品牌 放心早点加盟 酸奶加盟 早餐培训加盟
中式早餐加盟 加盟早点店 春光早餐工程加盟 凡夫子早餐加盟 早点加盟店10大品牌
早点小吃店加盟 雄州早餐怎么加盟 早餐工程加盟 传统早餐店加盟 早点加盟连锁店